ESP

Furanflex


Únic producte amb l'ei45/60 homologació de resistència al foc a Espanya.


FuranFlex reforma de xemeneies i conductes sense obres

Sabies que és possible rehabilitar xemeneies i conductes de sanejament o ventilació sense obres i en poques hores!!!!!


Furanflex
L'empresa FURANDOS solutions és distribuïdora i instal·ladora en exclusiva per a la zona mediterrània del sistema FuranFlex®, nova tecnologia per a la reforma de xemeneies i conductes amb sistemes no destructius.

Els conductes inflables FuranFlex® s'utilitzen per adequar i rehabilitar els conductes de fums i de sanejament ja existents mitjançant el revestiment intern del conducte.


Utilitats


● Transformar conductes en sortides de fums (locals dedicats a hostaleria amb problemes a l'evacuació de fums).


● Reparar sortides de fum o d'aire amb fuites per trencaments al conducte.


● Rehabilitar sortides de fums brutes de greix per l'ús, que en ser d'obra fan impossible la neteja adequada, eliminant les conseqüències del greix (augment del risc d'incendi, olors, bacteris, disminució del tir de la xemeneia) i fent un conducte llis, fàcilment netejable i amb millor tir.


● Reparar desguassos amb trencaments que generen humitats.


i tot això sense obres!!!!


Casos en què s'ha utilitzat el sistema FURANFLEX®


En una pizzeria s'utilitzava el conducte de sortida d'aire per extracció dels vapors del forn elèctric, després de diverses denúncies dels veïns per olors, ja que els conductes de climatització no són estancs i no estan preparats per a sortida de fums . La solució va ser crear un conducte apte per a fums, per dins del conducte d'aire existent, simplement creant un registre al colze de connexió al conducte, sense ni tan sols desmuntar l'extractor.


En una cuina industrial amb xemeneia d'obra, després de fer un visionat es va observar que el conducte estava brut de greixos. Com que en un conducte d'obra és impossible fer una neteja adequada dels greixos acumulats, això augmenta el risc d'incendi i provoca una disminució del tir, per la qual cosa disminueix la capacitat i extracció del sistema i augmenta la pressió de l'aire de la cuina, fent que passi aire viciat de la cuina a les dependències contigües, així mateix augmenta el risc de contaminació alimentària ja que un conducte ple de greix és un refugi per a multitud de microorganismes nocius per a la nostra salut. S'opte per rehabilitar el conducte amb FuranFlex®, passant el nou conducte per l'existent i segellant-lo, per la qual cosa el greix acumulat deixa de ser un problema, es millora el tir i es possibilita les neteges posteriors de greixos amb total efectivitat.


 • Rehabilitació del conducte de fums

  Rehabilitació del conducte de fums

 • Interior conducte ja rehabilitat

  Interior conducte ja rehabilitat

En una comunitat de veïns en un edifici de sis altures les baixants de pluvials de la terrassa de l'àtic transcorrien per l'interior de la façana, trobant-se en mal estat, per la qual cosa cada vegada que plovia es generaven humitats als pisos inferiors, sobretot als locals de la planta baixa, la solució va ser rehabilitar les dues baixants, reduint la seva secció únicament amb el conducte FuranFlex® d'1,50 mm de gruix, cosa que va eliminar les humitats i evito unes costoses i molestes obres als veïns.


 • RBaixant pluvial ja rehabilitada

  Baixant pluvial ja rehabilitada

 • Humitats generades als pisos

  Humitats generades als pisos

Al soterrani d'un habitatge unifamiliar degut a un mal segellat del conducte de ventilació es produïen filtracions d'aigua a l'interior del soterrani. La solució va ser folrar el conducte amb FuranFlex, que en adaptar-se al contorn va segellar l'entrada d'aigua del conducte, en aquest cas es va dissenyar un conducte especial amb canvi de secció i un colze a 90


 • Sortida d'aire durant la instal·lació

  Sortida d'aire durant la instal·lació

 • Sortida de ventilació del soterrani

  Sortida de ventilació del soterrani

 • Conducte de ventilació en soterrani

  Conducte de ventilació en soterrani

Sistema d'instal·lació


Instal·lació pràctica i ràpida:


● Es baixa el tub flexible (mànega) dins conducte a rehabilitar (fibrociment, pedra, acer, maó, etc.)


● S'infla mitjançant una màquina que produeix vapor a baixa pressió, s'adapta a la forma de la cavitat en què s'introdueix.


● El procés d'enduriment (polimerització) del tub requereix 1 a 2 hores i és irreversible.


● El resultat és un conducte de fums amb paret interna llisa i rígida, resistent a la condensació àcida del fum.


Avantatges


● Instal·lació pràctica i ràpida. ¡En un dia!


● Menor cost d'instal·lació. No es requereixen obres de paleta. La bastida no és indispensable.


● Recuperació de l'edifici per l'interior. El tub sʻintrodueix per lʻinterior del conducte antic. L'estètica de la finca roman inalterada.


● Sense juntes, el tub és una peça única des de l'inici fins al carener.


● Adaptable a diferents seccions, l'elasticitat del material permet introduir el tub en conductes de diferents naturaleses i formes.


● Inalterable als fums (Certificat de prova núm. 149006 de l'Institut Giordano).


● Ideal per a calderes de condensació, excel·lent resistència als vapors de condensació àcids.


● Millor tir, el material és llis i termoaïllant, per la qual cosa no necessita aïllaments especials, de manera que es manté la temperatura dels fums millorant el tir.


● Aconsellat per a transformacions de gasoil a metà i per revestir internament els conductes de fibrociment amb amiant.


Característiques tècniques


FURANFLEX® GAS apte per a les xemeneies de calderes de gas, GLP, i gasoil, aconsellat per a calderes de condensació i idoni també per al sanejament de conductes d'extracció de fums de cuines domèstiques i industrials, així com conductes de pluvials i de ventilació en general.


FURANFLEX® FUSTA específic per al sanejament intern de xemeneies d'estufes i llars a llenya, pèl·lets i altres combustibles sòlids, així com conductes de sanejament, en tenir una major resistència.


FURANFLEX® GAS FURANFLEX® FUSTA
Resistència màxima certificada a la calor 350 ºC màx. 550 ºC màx.
Temp. de funcionament 250 ºC màx. 450 ºC màx.
Resistència a la corrosió Excel·lent Bona
Resistència a la tracció 200/400 N/mm 200/400 N/mm
Diàmetre màxim 1.000 mm (augmentable) 600 mm (augmentable)
Longitud màxima 70 m (augmentable sense juntes) 70 m (augmentable sense juntes)
Rugositat interior residual ≤ 0,5 mm ≤ 0,5 mm
Conductivitat tèrmica 0,4 W/mK 0,4 W/mK
Combustibles permesos Metà, gasoil i GLPs Fusta, pèl·lets i altres combustibles sòlids

El sistema FuranFlex® té una garantia de 25 anys.


El sistema FuranFlex® disposa de certificacions d'absència de furans i triòxid d'antimoni demostrant l'absència de substàncies tòxiques o perilloses per a la salut fins i tot durant la instal·lació.